Dowiedz się, jaki potencjał tkwi w biomasie, jak wykorzystywana jest w Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie oraz jakie tendencje w tym zakresie widzą eksperci.

Sektor biomasy z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej i wspierany jest dyrektywami unijnymi. Przemysł energetyczny, także polski, ma obowiązek używania biomasy jako paliwa w procesie współspalania. Wiąże się to ze światowymi tendencjami wdrażania ekologicznych rozwiązań. Drewno, jako odnawialny materiał organiczny, podlegający biodegradacji i recyklingowi, wpisuje się doskonale w te plany obejmujące utrzymanie stabilności areału lasów oraz zrównoważonego zarządzania nimi, biorącego pod uwagę wymogi współczesnego przemysłu energetycznego.

Potencjał biomasy na świecie i w Unii Europejskiej okiem ekspertów: dane i statystyki

Dynamiczny rozwój technologii daje coraz to nowe możliwości produkowani i wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Źródła przywoływane przez poświęcony tematyce odnawialnych paliw serwis biomasa.org – biorące pod uwagę różne, często rozbieżne kryteria – wskazują, że potencjał technicznego zastosowania biomasy na świecie w ciągu roku wynosi:

  • 440 EJ dla biomasy stałej i 154 EJ dla płynnej (raport przygotowany przez Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu);
  • 1301 EJ dla biopaliw stałych i 455 EJ dla płynnych (dane wg Moreiry);
  • 150 gigaton (mld ton) biomasy na lądzie, co jest odpowiednikiem 120 mld ton węgla kamiennego (szacunki niemieckiego Elektrizitaetswirtschaft).

Niemieckie wyliczenia pokazują, że potencjał biomasy przekracza blisko dziesięciokrotnie zapotrzebowanie współczesnego świata na energię.

Specjaliści podkreślają, że w przeważającej, bo obejmującej aż 99%, części biomasa ma pochodzenie roślinne. Faktycznie wykorzystuje się z niej – do produkcji żywności, papieru i włókna – 6 mld ton. W energetyce wykorzystuje się znikomą jej części – 50 EJ, która zaspokaja 12% zapotrzebowania. Dane te pokazują, jak wiele w te kwestii można jeszcze zrobić.

Znaczące kroki w tym kierunku pojęły państwa członkowskie Unii Europejskiej, które przyjęły strategię wzrostu udziału biopaliw w sektorze energetycznym. W roku 2003, kiedy wskaźnik produkcji biomasy w UE wynosił 69 mln ton i odpowiadał 4% zapotrzebowania energetycznego, postanowiono, że do roku 2030 powinien są on potroić.

W chwili obecnej Unia produkuje 65% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z biomasy pozyskiwanej, by produkować energię elektryczną i cieplną.

  • W roku 2001 wiodące miejsce zajmowały: Finlandia z produkcją energii elektrycznej z biomasy na poziomie 8 500 GWh oraz Niemcy – 5 000 GWh. Wskaźnik dla Polski wynosił 3 000 GWh. Najniższy miał Luksemburg.
  • W roku 2004 odnotowano 5,6% w stosunku do roku poprzedniego wzrost produkcji energii pochodzącej z wykorzystania surowca drzewnego i tego typu biomasy. Produkcja ta, będąca ekwiwalentem oleju opałowego, wynosiła 55,4 mln ton. Trzeba tu zaznaczyć, że największym wykorzystaniem drewna w energetyce charakteryzują się kraje o dużym stopniu zalesienia, jak Finlandia, a w krajach gęsto zaludnionych, jak Niemcy, energię z surowca drzewnego pozyskuje się intensywniej w rejonach leśnych.
  • Opublikowany w roku 2004 raport WWF przewiduje, że w kolejnych latach – do roku 2020 – przybędzie ponad 400 tys miejsc pracy związanych z produkowaniem biomasy.
  • Analizy Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej pokazują, że potencjał energetyczny drewna oraz jego odpadów pochodzących z lasów i sadów wynosi 8,81 mln ton.

Tendencje są więc rozwojowe.

fotografia przedstawiająca biomasę i liść

Biomasa

Biomasa: dane dla Polski

Zgodnie z danymi krajowymi roczny potencjał techniczny wynosi szacunkowo:

  • 407,5 PJ dla biopaliw stałych,
  • 684,6 PJ ogółem.

Przy czym 85% biomasy w Polsce pochodzi z importu. Natomiast znaczna część tej produkowanej u nas trafia do elektrowni niemieckich.

Zasoby biomasy pozyskiwane są z różnych sektorów przemysłowych, najwięcej z rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa i w postaci odpadów z przemysłu drzewnego. Zauważalne jest też, że niektóre rejony dysponują dużymi możliwościami pozyskiwania biomasy typu drzewnego i rolniczego. Należy również podkreślić, że z leśnictwa pozyskiwane jest 101 PJ, natomiast tartaki i inne zakłady działające w branży przetwórstwa drzewnego produkują biomasę potrzebną do wytworzenia 53, 9 PJ.

Krajowe działania dotyczące sektora biomasowego wiążą się ze zwiększeniem efektywności wykorzystania lokalnych, czyli pozyskiwanych w odległości nie większej niż 300 km od miejsca spalania, zasobów. Wiąże się to z tym, że transport na większe odległości – z punktu widzenia środowiska- nie jest zasadny.

Kwestie dotyczące biomasy regulowane są w naszym kraju przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku; Dz. U. Nr 267, poz. 2656.

Zastosowanie mają też przepisy unijne: Dyrektywa 2001/77/WE.

O tym, czym jest biomasa i jak ją efektywnie wykorzystywać przeczytać można w innym artykule na naszym firmowym blogu: „Biomasa: przewodnik dla zainteresowanych ekologią„.

Opracowano na podstawie: biomasa.org.