W Polsce wśród źródeł energii odnawialnej prym wiedzie biomasa. W nowoczesnym duchu ekologii białostocki Consultor przygotował ofertę biomasy w postaci odpadów tartacznych.

Oto lista powodów, dla których warto wybrać ten produkt z naszej oferty.

1. Wykorzystanie biomasy przyczynia się do ochrony środowiska, ponieważ w wyniku jej spalania:

  • ograniczone zostanie emitowanie gazów cieplarnianych (na przykład tlenku azotu) do ziemskiej atmosfery;
  • obieg CO2 pozostaje zamknięty – spalania biomasy roślinnego pochodzenia powoduje uwolnienie dwutlenku węgla w maksymalnej ilości odpowiadającej tej, którą rośliny pobrały z atmosfery w naturalnym procesie fotosyntezy.

Poza tym, że bilans emisji CO2 jest zerowy, ograniczona – w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych – zostaje także emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenu węgla. By to zobrazować, przywołajmy przykład:

  • spalenie 1 GJ oleju napędowego = emisji 73,84 kg  dwutlenku węgla, 1,255 kg tlenków azotu, 0,004 podtlenku azotu
  • spalenie 1 GJ drewna opałowego = emisji 0,202 kg tlenków azotu, współczynniki dla dwutlenku węgla i podtlenku azotu są zerowe

Liczby mówią tu same za siebie. Dlatego w pierwszej dekadzie XXI wieku w Unii Europejskiej podejmowane były intensywne, odgórne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 o 209 mln ton poprzez zwiększenie produkcji biomasy z 69 mln ton odpowiadających takiej ilości oleju do 179 mln ton.

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń atmosferycznych i przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu to jednak nie wszystkie dobrodziejstwa dla środowiska naturalnego.

2. Możliwość zagospodarowania odpadów przemysłu leśnego: na biomasę składają się odpady tartaczne i pochodzące z zakładów wytwarzających meble.

3 a. Zasoby biopaliw stałych mogą być magazynowane i transportowane bez uszczerbku dla ich właściwości energetycznych oraz bez negatywnego wpływu na środowisko, jaki wywiera przechowywanie i przetworzenie palikwkopalnych.

3 b. Zasoby biomasy pochodzenia leśnego są powszechnie dostępne – niezależnie od lokalizacji geograficznej miejsca, do którego mają być dostarczone, mamy pewność, że tego typu produkt dostępny jest w okolicy.

3 c. Biomasa będąca źródłem energii elektrycznej charakteryzuje się mniejszą zawodnością niż energia pozyskiwana ze źródeł takich jak woda słońce czy wiatr.

4. Nieustannie wzrasta opłacalność ogrzewania biomasą – jej ceny są na rynku biopaliw bardzo konkurencyjne. Podnosi się też komfort użytkowania nowoczesnych kotłów przystosowanych do spalania biomasy stałej w postaci: drewna, zrębków, pelletu czy brykietu; są one zautomatyzowane i wygodne w codziennym użytkowaniu.

5 a. Wybierając biomasę jako paliwo przyczyniamy się do powstawania nowych miejsc pracy, szczególnie na terenach wiejskich.

5 b. Pojawiają się perspektywy eksportowe – nie tylko dotyczącej samej biomasy jako produktu, ale też dotyczące transferu technologii i usług.

Więcej informacji o biomasie z naszej oferty dowiedzieć się można z artykułów:

Życzymy miłej lektury!