Klasy jakości tarcicy decydują o jej przeznaczeniu i cenie. W tartaku Consultor określamy je skrupulatnie, przestrzegając polskich norm w tym zakresie.

Zasady klasyfikacji tarcicy dębowej zgodnie z normą PN-72-D-96002

 • Wstępnie tarcicę pochodzącą z dębu klasyfikuje się zaraz po przetarciu kłód. Tarcica ta nie należy ani do nieobrzynanej, ani do obrzynanej – jest to tarcica brzegowana. Ocena ta dzieli materiał na III klasy z wyszczególnionymi grubościami: 25, 30, 38 mm.
 • Właściwe sortowanie obywa się po zakończeniu procesu suszenia tarcicy.
 • Jakość tarcicy określa się na podstawie wad, których występowanie stwierdza się na lepszej z płaszczyzn, przy czym płaszczyzna uznana za gorszą musi spełniać wymogi przewidziane dla klasy o jeden niższej.
 • Jeśli płaszczyzny różnią się w sposób skrajny, czyli zostały zaliczone do klasy I i III, sztuka zyskuje klasyfikację II – o klasę wyższą niż gorsza płaszczyzna.
 • Jeśli lepsza płaszczyzna ma klasę I, a na gorszej stwierdzono tylko jedną wadę przypisaną do klasy III, to sztuka zyskuje klasyfikację I.

Klasy tarcicy dębowej według w porównaniu do normy EN 975-1

 • A1 – odpowiada Q-SA – tarcica bez stwierdzonych wad, prosta, z szerokimi odkryciami, nie posiada rdzenia ani silnego błyszczu.
 • A – odpowiadający QS-1 – posiada minimum 2 m bez stwierdzonych wad oraz układ sęków i pęknięć nie gorszy niż w klasie AB. Przy obmiarze nie uwzględnia się rdzenia.
 • Rustyk – analogiczna do QS-3 – musi mieć drobne, ale niewypadające sęki, dopuszcza się pęknięcie typu prostego. Obmiar nie uwzględnia rdzenia.
 • AB – taka sama jak QS-2 – często wybierana przez producentów krzeseł. Sęki i pęknięcia powinny być ułożone tak, żeby umożliwić wykrawanie czystych elementów wielkości 05-1,5 m.
 • B – sęki są wymagane, dopuszczalne spękania typu czołowego, mogą pojawiać się powierzchniowe, rdzeń może być widoczny.
 • C – ma cech klasy B, z tym, że sęki, spękania typu powierzchniowego oraz chodniki owadzie mogą pojawiać się w sposób nieograniczony.

Zarys wad drewna dębowego wg PN-66/D-01000 w poszczególnych klasach (wybór)

Sęki – powinny być zdrowe, zrośnięte, mogą być i jasne, i ciemne

 1. nie bierze się pod uwagę steków o średnicy do 10 mm; przy szerokości 100-200 mm dopuszcza się na 1 m2 sęki o średnicy 20 mm, przy szerokości powyżej 200 mm na długości 1 m dopuszcza się 2 sęki o średnicy do 30 mm; dla materiałów tartacznych o szerokości ponad 200 mm i długości powyżej 3 m, jeśli nie stwierdza się innych wad, dopuszcza się na każde 1,5 m dodatkowej długości po 1 sęku o wymiarach do 60 mm.
 2. nie bierze się pod uwagę sęków o średnicy do 20 mm, przy szerokości 100-200 mm dopuszcza się na 1 m2 sęki o średnicy 50 mm; przy szerokości powyżej 200 mm na długości 1 m dopuszcza się 3 sęki o średnicy do 50 mm, dla materiałów tartacznych o szerokości ponad 200 mm i długości powyżej 3 m, jeśli nie stwierdza się innych wad, dopuszcza się na każde 1,5 m dodatkowej długości po 1 sęku o wymiarach do 80 mm.
 3. nie bierze się pod uwagę sęków o średnicy do 50 mm; suma średnic wszystkich stwierdzonych sęków do 300 mm.
tarcica dębowa wyprodukowana w podlaskim tartaku

Tarcica dębowa

Wady budowy drewna

Biel zewnętrzny zdrowy

 1. – niedopuszczalny
 2. – dopuszczalny o szerokości i długości nie większej niż 1/3 grubości i długości desek
 3. – dopuszczalny o szerokości i długości nie większej niż 1/2 grubości i długości desek

Biel wewnętrzny zdrowy

 1. – niedopuszczalny
 2. – dopuszczalny o szerokości i długości nie większej niż ½ grubości sztuki
 3. – dopuszczalny

Rdzeń

 1. – niedopuszczalny
 2. – niedopuszczalny w deskach o szerokości do 190 mm, dopuszczalny w deskach o szerokości powyżej 200mm
 3. – dopuszczalny

Chodniki owadzie

Duże

 1. – niedopuszczalne
 2. – dopuszczalne na dowolnym metrze długości sztuki w liczbie 1
 3. – dopuszczalne na dowolnym metrze długości sztuki w liczbie 3

Małe

I, II, III. – niedopuszczalne

Uszkodzenia przez pociski i odłamki metalu

I – niedopuszczalne

II, III – dopuszczalne w granicach określanych dla sęków zepsutych i wypadających, odłamki powinny być usunięte.


Poznaj też defekty powstające niezależnie od rodzaju drewna, o których piszemy w artykułach: